Waarom Stichting Gouda Up Wonen?

Ouders van een kind met een verstandelijke beperking bemerkten een enorme gedrevenheid om voor hun kinderen een fijne woning te creëren, waar zij in de toekomst zelfstandig kunnen wonen (dus niet meer de dagelijkse zorg van de ouders nodig hebben), maar wel de hulp en begeleiding kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het gaat immers om mensen met een verstandelijke beperking zoals syndroom van Down, Autisme en ADHD, die levenslang zorg en begeleiding nodig hebben. Ook bij deze (jong)volwassenen bestaat de behoefte om het ouderlijk huis te gaan verlaten en bijvoorbeeld net als hun broer of zus op eigen benen te gaan staan. De ouders hebben ook de behoefte om, nu de kinderen een volwassen leeftijd hebben bereikt, de dagelijkse zorg over te dragen aan anderen.

 

De ouders kiezen duidelijk niet voor een intramurale instelling uit ontevredenheid over de flexibiliteit van de zorg, het gebrek aan kunnen bieden van de juiste zorg en begeleiding voor het kind en zich niet kunnen vinden in deze vorm van 24 uurszorg op de langere termijn. De ouders willen graag nauw betrokken blijven en willen dat hun kinderen zelfstandig kunnen wonen in een veilige en plezierige omgeving en met de juiste hulp kunnen groeien en door ontwikkelen.


Doel

Stichting Gouda Up Wonen heeft als doel het tot stand brengen van een kleinschalige woonvoorziening in Gouda met zorgverlening voor een groep van 9 (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.


Missie

Onze missie is dat jongeren met een verstandelijke beperking net als andere jongeren zonder beperking op een gegeven moment zelfstandig kunnen gaan wonen, op een manier die bij hen past. Wij wensen voor hen een kleinschalige woonomgeving voor 9 personen, een veilige en plezierige plek, waarbij de ouders en/of andere familieleden direct betrokken kunnen zijn. Omdat zij levenslang ondersteuning nodig zullen hebben, zal het een woonomgeving moeten zijn waar de begeleiding geboden wordt die zij nodig hebben: niet méér (betuttelend) en niet minder (aan hun lot overlatend). Er is dus sprake van: ‘Met hulp zelfstandig wonen’. Dit zal volgens ons bijdragen aan het welbevinden van deze jongeren waardoor zij optimaal kunnen functioneren en zichzelf kunnen ontwikkelen.


Visie

Onze visie is dat jongeren met een verstandelijke beperking net als andere jongeren zonder beperking zelfstandig kunnen wonen, op een manier die bij hen past, waarbij ze zoveel mogelijk als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het gewone dagelijks leven met alle support die daarbij nodig is.

 

Wij richten ons op de realisatie van een kleinschalige woonvorm, een veilige, plezierige plek, waarbij de ouders en/of andere familieleden direct betrokken zijn. De bewoners moeten zich er thuis voelen. Huiselijkheid, gezelligheid en een gewoon dagritme zijn belangrijk. De bewoners moeten in de omgang goed met elkaar kunnen opschieten. Er mag geen sprake zijn van grote gedragsproblemen. Er moet een evenwichtige verdeling tussen vrouwelijke en mannelijke bewoners zijn.

 

De ondersteuning die hun hele leven waarschijnlijk nodig zal zijn zal vooral hun ontwikkeling moeten bevorderen. De bewoners staan voorop. Zij bepalen hoe ze hun eigen leven willen inrichten en de begeleiding zal de ondersteuning hieraan dienstbaar maken. Ondersteuning zal zich erop richten dat ieder zelf aan zijn dromen en ambities kan werken. Belangrijk is dat alle jongeren overdag hun eigen bezigheden hebben, daar min of meer zelfstandig naar toe kunnen gaan en niet iedere dag van de week in de woning moeten verblijven. Bovendien moet het mogelijk zijn dat de bewoner(s) zelfstandig in zijn/haar appartement aanwezig kan zijn zonder begeleiding.


In feite is er is dus sprake van: ‘op zichzelf wonen, met ondersteuning.’.

Dit zal volgens ons bijdragen aan het welbevinden en ontwikkeling van deze jongeren, waardoor zij optimaal kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn uitdagingen blijven bieden, niet geloven in plafond denken, denken in bijdrage vanuit je talenten, en inclusie.

20221124 3 Visie Op Zorg DEF
PDF – 111,3 KB 292 downloads

Bestuur

Stichting Gouda Up Wonen is opgericht op 14 december 2018 op initiatief van een aantal ouders in Gouda. Met het doel om een woonvoorziening te realiseren voor acht tot tien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Het bestuur heeft geen eigen belang bij de realisatie van de woonvoorziening en ontvangt geen bezoldiging; uiteraard werkt het bestuur nauw samen met de ouders en met derden.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Dirk Schravendeel - voorzitter
  • Frans van der Storm - secretaris
  • Ronald Luijten - penningmeester

Het bestuur is bereikbaar door een e-mailbericht te sturen naar info@goudaupwonen.nl.


Statuten 

De statuten van onze stichting kunt u hieronder downloaden. 

20181214 Afschrift Oprichtingsakte Stichting Gouda Up Wonen
PDF – 403,7 KB